دروس

100 کلمه هم خانواده کلاس سوم

100 کلمه هم خانواده کلاس سوم

( ج م ع) جامع – مجموع – جمع – اجماع – جمیع – تجمیع – تجمع – جامعه – جمعه – جماعت

( س ج د) ساجد – سجده – سجود – سجاد – مسجد – مساجد

( ن ظ م) ناظم – منظوم – نظم – تنظیم – منظم – نظام

( ع ل م ) عالم – معلوم – علم – اعلام – علیم – تعلیم – معلم

( ع م ل ) عامل – معمول – عمل – اعمال – معامله – تعامل – اعمال – عوامل – عملیات

( د ر س ) تدریس – مدرس – مدرسه – ادریس – دروس – درس

تحقیق – حقیقت – محقق – حقوق – حق

مراجعه – مرجع – راجع – ارجاع – ترجیع – رجوع

راضی- رضا – رضایت – مرتضی – رضی

مشاور – مشورت – شورا – شور – مشاوره

مقصد – مقصود – مقاصد – قصد – اقتصاد – قاصد

تعرض – تعریض – اعتراض – معترض – عرض – عروض

معارف – تعریف – عارف – معروف – عرفا – عرفه – معرف

شهید – شهادت – شهدا – مشهد – شهد

ضعیف – ضعف – تضعیف – مستضعف – ضعفا – مضاعف

ناصر – منصور – نصیر – انصار – نصرت

جاهل – مجهول – جهالت – جهل

شاعر – شاعره – مشاعره – شعار – شعر – شعور – شعرا

قدس – مقدس – قداست – تقدیس

حضور – حاضر – حضار – حضرت – محضر – احضار

شریف – مشرف – اشرف – شرافت – تشریف

عظیم – اعظم – عظمت – عظمی – معظم – عظیمه

ساکت – سکوت

اکرم – کریم – کرامت – مکرمه – تکریم

کتاب – کاتب – مکتوب – کتب – مکتب

لفظ – تلفظ – الفاظ

عزت – عزیز – عز – معزز

ظاهر – مظهر – ظهور – مظاهر – اظهار – ظواهر

محبت – حبیب – محبوب – حب

مثل – امثال – مثال

قطع – مقطع – قاطع – قطعه

حفظ – حافظ – حفاظت – محفوظ – محافظت – حفاظ – محافظ – حافظه – حافظیه

اعتدال – معتدل – تعدیل – متعادل – معدل – عدل – عدالت

صادق – مصدق – صداقت – تصدیق – صدق – مصادیق – صدقه

3.8/5 - (12 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا